prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

geochemik, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK

"Planeta Země je fascinující, pojďte ji zkoumat spolu s námi! Přírodovědecká fakulta UK nabízí nejširší spektrum geovědních oborů a specializací v České republice."

Bakalářské studium na geologické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu (jako tomu bylo dříve), v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného oboru/programu v univerzitní přihláškové aplikaci.

Geologie

Naučíte se základy obecné geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie a geochemie, ale i aplikovaných oborů jako jsou ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Studium zahrnuje i další předměty jako jsou např. chemie, fyzika či statistika, které jsou nutné a svým obsahem i zaměřené na pochopení hlavních geologických předmětů. Nabyté vědomosti si budete doplňovat praktickými zkušenostmi z řady terénních cvičení a exkurzí včetně několikatýdenního kurzu geologického mapování.

Geologie - Klasická archeologie

V dnešní době prakticky žádný vědní obor neexistuje zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Překryv samostatně existujících vědních disciplín vzniká spoluprací specialistů. A pokud jsou vzájemné vlivy intenzivní a dlouhodobé, může vzniknout svébytné interdisciplinární zaměření se specialisty, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Bakalářský studijní obor Geologie se zaměřením na vzdělávání vám poskytne teoretický základ širokého spektra geologických oborů a základní přehled z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. V jednooborovém studiu, kde je větší prostor pro výuku geověd, získáte hlubší znalosti nejenom z klasických disciplín věd o Zemi, ale také z aplikovaných věd. Dvouoborové studium probíhá spolu s vybranou další pedagogickou aprobací – s biologií nebo chemií. Kromě pokračování studia učitelství geologie pro střední školy na magisterském stupni budete připraveni i na přechod do navazujícího studia geologie nebo geobiologie či do některé z odborných specializaci druhého oboru.

Geotechnologie

Bakalářský studijní program Geotechnologie poskytuje vzdělání v disciplínách aplikované geologie – v hydrogeologii, inženýrské geologii a užité geofyzice. Náplň studia samozřejmě zahrnuje i základní geologické disciplíny v rozsahu nezbytném jak pro potřeby oboru, tak pro případné navazující magisterské studium. Studenti se učí řešit konkrétní úlohy s reálnými daty a získávají tak praktické zkušenosti z práce v terénu, s přístroji, v laboratoři i při počítačovém modelování a interpretaci.

Hospodaření s přírodními zdroji

Obor Hospodaření s přírodními zdroji nabízí ucelené tříleté mezioborové bakalářské studium. Je zaměřen na širší aspekty využívání přírodních zdrojů, mezi něž patří jak neobnovitelné zdroje (nerostné suroviny), tak zdroje pokládané obecně za obnovitelné (voda, půda, složky biosféry). Studium vychází z poznatků věd o Zemi a obecných znalostí o potřebách využívání přírodních (zejména nerostných) zdrojů a dopadech tohoto využívání na přírodní prostředí, doplněných znalostmi ekologie a ochrany přírodního prostředí.

Povrchová a podzemní voda

Studium oboru Povrchová a podzemní voda umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní obor je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Praktická geobiologie

Cesta k porozumění jemnému mechanizmu rovnováhy v dnešní přírodě vede přes pochopení dlouhodobých evolučních trendů života na Zemi. Sledovat několik stovek miliónů let vývoje života na Zemi často z nepatrných záznamů v hornině je napínavé dobrodružství. Zveme proto všechny zájemce o živou a neživou přírodu, aby se v rámci tohoto studijního oboru naučili základy této zajímavé práce. Podobný obor zatím není v nabídce žádné vysoké školy nejen v České republice, ale ani v okolním středoevropském prostoru.

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace