prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

geograf – hydrolog, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK

"Od mládí jsem miloval cestopisy a hlavně mapy. V dobách omezených možností cestování mě vzrušovaly exoticky znějící názvy měst, hor, jezer a řek... Dávné sny jsem si začal plnit až na Přírodovědecké fakultě, která mi umožnila nejen cestovat, ale v těch exotických krajích i bádat. Sibiřský Bajkal, velehory střední Asie nebo prameny Amazonky – do všech těchto končin mě zavedla geografie."

Bakalářské studium na geografické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu (jako tomu bylo dříve), v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného oboru/programu v univerzitní přihláškové aplikaci.

Aplikovaná geografie

Studium bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie probíhá ve dvou specializacích. Specializace Fyzická geografie a geoinformatika se specializuje na přírodní procesy a jevy a moderní geoinformační technologie, zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ). Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na matematiku, fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map. Specializace Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší pohled na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Demografie

Studium programu Demografie umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Studium programu Demografie se větví do několika specializací, a to se sociální geografií (v rámci PřF UK), s historií (ve spolupráci s FF UK), se sociologií (ve spolupráci s FF UK) a s veřejnou a sociální politikou (ve spolupráci s FSV UK). Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj. Během studia specializace Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení. Studium demografie s historií poskytuje ucelený pohled na demografickou problematiku, přičemž akcentuje historický kontext populačního vývoje na národní i mezinárodní úrovni. Studiem získáte široký rozhled o historickém, sociálním, hospodářském, politickém a kulturním vývoji nejen evropské společnosti potřebný pro interpretaci demografických dat. Specializace demografie s veřejnou a sociální politikou poskytuje celistvý pohled do celé řady demografických problémů, přičemž v rámci odborných předmětů specializace se naučíte hlavní principy a postupy formování veřejných a sociálních politik. Získáte poznatky jak z demografické analýzy, populačního vývoje České republiky a světa, populačních odhadů, tak z oblasti vzdělávací, zdravotnické, rodinné a sociální politiky v Česku a ve světě.

Geografie a kartografie

Během studia oboru Geografie a kartografie poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů.

Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Studium Geografie se zaměřením na vzdělávání je určené pro přípravu středoškolských pedagogů, a to buď jako jednooborové (jednoaprobační), nebo v kombinaci geografie s biologií, matematikou (spolu s MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS UK) či dějepisem (na PedF UK). (Dvouobory Tělesná výchova-geografie a Dějepis-geografie jsou vypisovány na příslušných spolupracujících fakultách.) Cílem tohoto bakalářského oboru je jednak studenty seznámit s aktuálními poznatky v geografii, jednak je naučit tyto poznatky využít ve školní praxi s pomocí pedagogicko-psychologických a oborově didaktických postupů.

Povrchová a podzemní voda

Studium oboru Povrchová a podzemní voda umožňuje studentům získat komplexní znalosti o hydrosféře, které jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení. Studijní obor je v ČR jedinečný propojením povrchové a podzemní složky vodního prostředí i mezioborovým pojetím studia s vazbami na další přírodovědné obory.

Studenti získají znalosti o hydrologických procesech v kontextu dalších složek prostředí, jako je klima a jeho změny, vegetace, krajina, půda nebo geologické podloží, o mechanismech vzniku extrémních procesů, jakými jsou povodně nebo sucho, o využívání vody člověkem i možnostech a nástrojích její ochrany. Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií.

Studijní plán je koncipovaný tak, aby studentům vedle komplexního základu umožňoval specializaci na vybranou problematiku povrchových nebo podzemních vod, které se mohou do větší hloubky věnovat v navazujícím magisterském studiu.

Vědy o Zemi

Nikdy v minulosti nebyla situace na zemském povrchu tak napjatá jako dnes. Člověk mění jeho složení, morfologii, pohyb vody, albedo, následně i výskyt rostlin, živočichů a v důsledku toho i životní prostředí člověka. Vše se současně projevuje na atmosféře a hydrosféře, extrémech klimatu i hydrologických jevů. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.

Přijímačky

papouch-rever.png

K úspěšnému zahájení vaší cesty přírodovědce je nutné se mít na pozoru před "deadline" k podání přihlášky. K bezpečné cestě za studiem následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a žádný termín odevzdání přihlášky nebo přijímacích zkoušek nepropásnete!

Průvodce přijímacím řízením
DSC-9315.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace