Magisterské studium na geografické sekci

Studijní programy a obory na PřF UK prochází podle nového vysokoškolského zákona postupnou reakreditací. Díky tomu budete v některých případech studovat obor začleněný do programu, v jiných již samostatný program bez oboru. Jedná se pouze o administrativní zařazení, ale při podávání přihlášky je třeba věnovat pozornost aktuálnímu zařazení vybraného programu/oboru v univerzitní přihláškové aplikaci.

Demografie

Studium navazuje na bakalářský stupeň demografie. Je zaměřeno na prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky. Součástí výuky jsou demografické aplikace při výuce pokročilé matematiky, databází, statistických technologií (SAS) a geografických informačních systémů (GIS). Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty.

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský studijní obor fyzická geografie a geoekologie navazuje na bakalářské studijní programy geografie - kartografie a geografické vzdělávání, případně též na další přírodovědecky zaměřené bakalářské programy. Jedná se o prezenční studium se standardní dobou studia 2 roky. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, geoekologie, biogeografie a pedogeografie. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů vypsaných katedrou fyzické geografie a geoekologie či realizovaných na dalších pracovištích Univerzity Karlovy nebo na jiných vysokých školách.

Globální migrační a rozvojová studia

Magisterský studijní program Globální migrační a rozvojová studia poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Jde o interdisciplinárně (mezioborově, mezifakultně i meziuniverzitně) zaměřený program magisterského stupně, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Hydrologie a hydrogeologie

Navazující magisterský studijní program Hydrologie a hydrogeologie je zaměřen na výchovu odborníků s obecnými a specializovanými znalostmi jevů a procesů v hydrosféře se speciálním zaměřením na povrchové a podzemní vody a jejich propojenost. Posluchači získávají znalosti o formách výskytu a chování vody i o vlivech lidské společnosti na její oběh, zásoby a jakost jak na zemském povrchu tak i pod ním. Studenti si osvojují znalosti z hydrologie, limnologie, základní geologie, hydrogeologie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrochemie a hydrauliky podzemní vody a ochrany povrchových i podzemních vod. Dále se seznámí se základy ekologie vodních organismů a pozná základní technologické procesy a postupy ve vodárenství a čištění odpadních vod. Vedle teoretické přípravy zvládnou metody terénního průzkumu, laboratorní analytické práce, DPZ, GIS a metody matematického a numerického modelování. Důraz je kladen na aktivní přístup studenta ve výuce a na jeho výchovu k samostatné práci při získávání a analýze dat z terénního výzkumu i při jejich interpretaci.

Kartografie a geoinformatika

Studijní obor je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako je kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikacemi získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit.

Krajina a společnost

Magisterské studium oboru "Krajina a společnost" je založeno na moderních poznatcích řady vědeckých oborů zabývajících se krajinou, jejími složkami, dynamikou a interakcemi. Představuje průnik oborů, umožňující prohloubit základy jak z přírodovědných (fyzická geografie a geoekologie, geologie, biologie), tak i technických (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ) a společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie, právo). Cílem je dosáhnout teoretické a praktické dovednosti pro získávání dat o krajině a jejích složkách, práci s nimi pomocí GIS, DPZ, leteckými snímky, modelováním. Pro další obohacení výukových aktivit budou využiti též zahraniční hosté, pravidelně působící na našich pracovištích. Výuka bude v některých předmětech koncipována tak, aby závěrečné hodnocení studenta bylo realizováno formou přípravy odborného vystoupení na mezinárodní scéně, včetně prezentace v angličtině. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat v souvisejících doktorských studijních programech, zvláště v doktorském programu Obecné otázky geografie, který na toto studium do značné míry navazuje.

Regionální a politická geografie

Studijní obor regionální a politická geografie je zacílen na problematiku regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam různých politických systémů a jejich vlivů na geografickou diferenciaci společenských a environmentálních systémů. Závažným tématem studia je propojení vývojových tendencí na různých úrovních geografických rozborů (úrovně lokální, regionální, mezistátní, sub-kontinentální a sub-globální) v kontextu procesů evropské integrace a globalizace. Důraz je také kladen na problematiku vývoje geopolitických poměrů, otázky zahraničního a domácího cestovního ruchu či na proces evropské integrace jako součást globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Sociální epidemiologie

Magisterský studijní program "Sociální epidemiologie" je založen na moderních poznatcích vědy v oblasti životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik. Projekty a semináře budou částečně realizovány formou odborných referátů zahraničních hostů a budou tak pomáhat posluchačům i v jejich jazykové přípravě. Přednášejícími navrhovaného programu jsou zkušení pedagogové z Přírodovědecké fakulty UK a spolupracujícího pracoviště University College, London Medical School.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní obor sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v několika dílčích disciplínách. Jedná se o problematiku regionálního rozvoje a regionální politiky se zvláštním zaměřením na problematiku regionální politiky EU, problematiku výzkumu obyvatelstva a sídelní struktury (např. studium geografické mobility obyvatelstva, výzkum periferních území), studium procesů probíhajících uvnitř měst a metropolitních areálů (gentrifikace, suburbanizace apod.), dále studium vnitřní i mezinárodní migrace a o problematiku územního plánování. Ve všech těchto dílčích disciplínách byl posílen důraz na studium interakcí procesů na různých řádovostních úrovních, a to zejména v kontextu evropské integrace a globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia geografie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku geografie na středních školách. Dvojaprobaci lze studovat v kombinaci s biologií, ve spolupráci s MFF UK též s matematikou, a ve spolupráci s FTVS UK s tělesnou výchovou, přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní ("maior") zaměření (např. biologie), v němž budete povinně zpracovávat diplomovou práci.

Cílem studia v programu Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto programu vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program vzdělávání v geografii) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Studium probíhá buď samostatně nebo v kombinaci s dalším oborem (např. biologií, matematikou, tělesnou výchovou apod.). Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Přijímačky

acorus.jpg

Chcete-li studovat navazující magisterské studium, následujte našeho Průvodce přijímacím řízením a zjistěte si podmínky podání přihlášky a přijímacích zkoušek.

Průvodce přijímacím řízením
alpynew2.jpg
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace